feb 172015
 

Klávesové skratky sú kombinácie dvoch alebo viacerých klávesov. Ich stlačením je možné vykonať úlohu, na ktorú by inak bola potrebná myš alebo iné ukazovacie zariadenie. Klávesové skratky umožňujú jednoduchšie pracovať s počítačom a ušetriť si čas a námahu pri práci so systémom Windows a ďalšími programami.

Väčšina programov okrem toho obsahuje klávesové skratky, ktoré umožňujú jednoduchšie pracovať s ponukami a príkazmi. Klávesové skratky sú uvedené v ponukách programov. Ak je v ponuke podčiarknuté písmeno, obvykle to znamená, že stlačením klávesu Alt spolu s klávesom podčiarknutého písmena dosiahnete rovnaký efekt ako kliknutím na danú položku ponuky.

Stlačením klávesu Alt sa v niektorých programoch, napríklad v programe Skicár a WordPad, zobrazia príkazy označené ďalšími klávesmi, ktorých stlačením môžete dané položky použiť.

Môžete tiež vytvárať nové klávesové skratky na otváranie programov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie klávesových skratiek na otvorenie programov.

Klávesové skratky funkcie Zjednodušenie prístupu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré umožnia jednoduchšie používanie počítača.

Klávesová skratka Činnosť
Pravý kláves Shift na osem sekúnd Zapnúť alebo vypnúť funkciu Filtrovanie klávesov
Ľavý kláves Alt+ľavý kláves Shift+PrtScn (alebo PrtScn) Zapnúť alebo vypnúť funkciu Vysoký kontrast
Ľavý kláves Alt+ľavý kláves Shift+Num Lock Zapnúť alebo vypnúť funkciu Klávesy myši
Kláves Shift päťkrát Zapnúť alebo vypnúť funkciu Jedným prstom
Kláves Num Lock na päť sekúnd Zapnúť alebo vypnúť funkciu Signál prepnutia
Kláves s logom systému Windows +U Otvoriť Stredisko uľahčenia prístupu

 

 Všeobecné klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné klávesové skratky.

Klávesová skratka Funkcia
F1 Zobrazenie Pomocníka
Ctrl+C (alebo Ctrl+Insert) Kopírovať vybratú položku
Ctrl+X Vystrihnúť vybratú položku
Ctrl+V (alebo Shift+Insert) Prilepiť vybratú položku
Ctrl+Z Vrátiť vykonaný úkon
Ctrl+Y Znova vykonať akciu
Delete (alebo Ctrl+D) Odstrániť vybratú položku a presunúť ju do Koša
Shift+Delete Odstrániť vybratú položku bez jej presunutia do Koša
F2 Premenovať vybratú položku
Ctrl+šípka doprava Presunúť kurzor na začiatok nasledujúceho slova
Ctrl+šípka doľava Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho slova
Ctrl+šípka nadol Presunúť kurzor na začiatok nasledujúceho odseku
Ctrl+šípka nahor Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho odseku
Ctrl+Shift s klávesom so šípkou Vybrať blok textu
Shift s ľubovoľným klávesom so šípkou Vybrať viac položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo vybrať text v dokumente
Ctrl s ľubovoľným klávesom so šípkou+medzerník Vybrať viacero jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche
Ctrl+A Vybrať všetky položky v dokumente alebo v okne
F3 Hľadať súbor alebo priečinok
Alt+Enter Zobraziť vlastnosti vybratej položky
Alt+F4 Zavrieť aktívnu položku alebo ukončiť aktívny program
Alt+medzerník Otvoriť kontextovú ponuku pre aktívne okno
Ctrl+F4 Zavrieť aktívny dokument (v programoch umožňujúcich súčasné otvorenie viacerých dokumentov)
Alt+Tab Prepnúť medzi otvorenými položkami
Ctrl+Alt+Tab Použiť klávesy so šípkami na prepínanie medzi otvorenými položkami
Ctrl+posúvacie koliesko myši Zmeniť veľkosť ikon na pracovnej ploche
Kláves s logom systému Windows +Tab Prechádzať programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero
Ctrl+kláves s logom systému Windows +Tab Použiť klávesy so šípkami na prechádzanie programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero
Alt+Esc Prechádzať položkami v poradí, v akom boli otvorené
F6 Prechádzať elementmi obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche
F4 Zobraziť zoznam panela s adresou v programe Windows Prieskumník
Shift+F10 Zobraziť kontextovú ponuku pre vybratú položku
Ctrl+Esc Otvoriť ponuku Štart
Alt+podčiarknuté písmeno Zobraziť príslušnú ponuku
Alt+podčiarknuté písmeno Vykonať príkaz ponuky (alebo iný podčiarknutý príkaz)
F10 Aktivovať panel s ponukami v aktívnom programe
Šípka doprava Otvoriť najbližšiu ponuku vpravo alebo otvoriť vedľajšiu ponuku
Šípka doľava Otvoriť najbližšiu ponuku vľavo alebo zatvoriť vedľajšiu ponuku
F5 (alebo Ctrl+R) Obnoviť aktívne okno
Alt+šípka nahor Zobraziť priečinok o jednu úroveň vyššie v programe Windows Prieskumník
Esc Zrušiť aktuálnu úlohu
Ctrl+Shift+Esc Otvoriť Správcu úloh
Shift počas vkladania disku CD Zabrániť automatickému prehrávaniu disku CD
Ľavý kláves Alt+Shift Prepnúť vstupný jazyk, keď je zapnutých viac vstupných jazykov
Ctrl+Shift Prepnúť rozloženie klávesnice, keď je zapnutých viac rozložení klávesnice
Pravé alebo ľavé klávesy Ctrl+Shift Zmeniť smer čítania textu pri jazykoch so smerom písania sprava doľava

 

Klávesové skratky dialógového okna

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre dialógové okná.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+Tab Prejsť dopredu cez karty
Ctrl+Shift+Tab Prejsť dozadu cez karty
Tab Prejsť dopredu cez možnosti
Shift+Tab Prejsť dozadu cez možnosti
Alt+podčiarknuté písmeno Vykonať príkaz (alebo vybrať možnosť) s takýmto písmenom
Enter Nahradiť kliknutie myšou pre väčšinu vybratých príkazov
Medzerník Začiarknuť políčko alebo zrušiť jeho začiarknutie, ak je políčko aktívnou možnosťou
Klávesy so šípkami Vybrať tlačidlo, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel možností
F1 Zobrazenie Pomocníka
F4 Zobraziť položky v aktívnom zozname
Backspace Otvoriť priečinok o jednu úroveň vyššie, ak je vybratý priečinok v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť

 

Klávesové skratky s klávesom s logom systému Windows

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky, v ktorých sa používa kláves s logom systému Windows.

Klávesová skratka Funkcia
Windows – kláves s logom Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart.
Kláves s logom systému Windows + kláves Pause Zobraziť dialógové okno Systém – vlastnosti.
Kláves s logom systému Windows +D Zobraziť pracovnú plochu.
Kláves s logom systému Windows +M Minimalizovať všetky okná.
Kláves s logom systému Windows +Shift+M Obnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche.
Kláves s logom systému Windows +E Otvoriť priečinok Počítač.
Kláves s logom systému Windows +F Hľadať súbor alebo priečinok.
Ctrl+kláves s logom systému Windows +F Hľadať počítače (ak sa nachádzate v sieti).
Kláves s logom systému Windows +L Uzamknúť počítač alebo prepnúť používateľov.
Kláves s logom systému Windows +R Otvoriť dialógové okno Spustenie.
Kláves s logom systému Windows +T Prechádzať programami na paneli úloh.
Kláves s logom systému Windows+číslo Spustiť program pripnutý k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom. Ak už je program spustený, prepnúť na tento program.
Shift+kláves s logom systému Windows+číslo Spustiť novú inštanciu programu pripnutého k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.
Ctrl+kláves s logom systému Windows+číslo Prepnúť do naposledy aktívneho okna programu pripnutého k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.
Alt+kláves s logom systému Windows+číslo Otvoriť zoznam odkazov pre program pripnutý k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.
Kláves s logom systému Windows +Tab Prechádzať programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero.
Ctrl+kláves s logom systému Windows +Tab Použiť klávesy so šípkami na prechádzanie programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero.
Ctrl+kláves s logom systému Windows +B Prepnúť na program, ktorý zobrazil hlásenie v oblasti oznámení.
Kláves s logom systému Windows + medzerník Zobraziť ukážku pracovnej plochy.
Kláves s logom systému Windows +šípka nahor Maximalizovať okno.
Kláves s logom systému Windows + šípka doľava Maximalizovať okno na ľavú stranu obrazovky.
Kláves s logom systému Windows + šípka doprava Maximalizovať okno na pravú stranu obrazovky.
Kláves s logom systému Windows + šípka nadol Minimalizovať okno.
Kláves s logom systému Windows + kláves Home Minimalizovať všetky okná okrem aktívneho okna.
Kláves s logom systému Windows +Shift+šípka nahor Roztiahnuť okno smerom k hornej a spodnej strane obrazovky.
Kláves s logom systému Windows +Shift+šípka doľava alebo šípka doprava Presunúť okno z jedného monitora na druhý.
Kláves s logom systému Windows +P Vybrať režim zobrazovania prezentácie.
Kláves s logom systému Windows +G Prechádzať cez miniaplikácie.
Kláves s logom systému Windows +U Otvoriť Centrum zjednodušenia prístupu.
Kláves s logom systému Windows +X Otvoriť Windows Centrum mobilných zariadení.

 

Klávesové skratky programu Windows Prieskumník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky pre prácu s oknami programu Windows Prieskumník alebo s priečinkami.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+N Otvoriť nové okno
Ctrl+W Zavrieť aktuálne okno
Ctrl+Shift+N Vytvoriť nový priečinok
End Zobraziť spodnú časť aktívneho okna
Home Zobraziť hornú časť aktívneho okna
F11 Maximalizovať alebo minimalizovať aktívne okno
Ctrl+bodka (.) Otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek
Ctrl+čiarka (,) Otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek
Num Lock+hviezdička (*) na numerickej klávesnici Zobraziť všetky podpriečinky vybratého priečinka
Num Lock+znamienko plus (+) na numerickej klávesnici Zobraziť obsah vybratého priečinka
Num Lock+znamienko mínus (-) na numerickej klávesnici Zbaliť vybratý priečinok
Šípka doľava Zbaliť aktuálny výber (ak je rozbalený) alebo vybrať nadradený priečinok
Alt+Enter Otvoriť okno vlastností pre vybratú položku
Alt+P Zobraziť tablu ukážky
Alt+šípka doľava Zobraziť predchádzajúci priečinok
Backspace Zobraziť predchádzajúci priečinok
Šípka doprava Zobraziť aktuálny výber (ak je zbalený) alebo vybrať prvý podpriečinok
Alt+šípka doprava Zobraziť nasledujúci priečinok
Alt+šípka nahor Zobraziť nadradený priečinok
Ctrl+Shift+E Zobraziť všetky priečinky nadradené vybratému priečinku
Ctrl+posúvacie koliesko myši Zmeniť veľkosť a vzhľad ikon súborov a priečinkov
Alt+D Vybrať panel s adresou
Ctrl+E Vybrať pole hľadania
Ctrl+F Vybrať pole hľadania

 

 Klávesové skratky panela úloh

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre položky na paneli úloh.

Klávesová skratka Funkcia
Shift+kliknutie na tlačidlo na paneli úloh Otvoriť program alebo rýchlo otvoriť inú inštanciu programu
Ctrl+Shift+kliknutie na tlačidlo na paneli úloh Otvoriť program ako správca
Shift+kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo na paneli úloh Zobraziť okno ponuky pre program
Shift+kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh Zobraziť okno ponuky pre skupinu
Ctrl+kliknutie na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh Prechádzať cez jednotlivé skupiny

 

Klávesové skratky nástroja Zväčšovacie sklo

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre nástroj Zväčšovacie sklo.

Klávesová skratka Funkcia
Kláves s logom systému Windows+ znamienko plus (+) alebo mínus (–) Priblížiť alebo vzdialiť
Ctrl+Alt+medzerník Zobraziť ukážku pracovnej plochy v režime celej obrazovky
Ctrl+Alt+F Prepnúť do režimu na celú obrazovku
Ctrl+Alt+L Prepnúť do režimu šošovky
Ctrl+Alt+D Prepnúť do režimu ukotvenia
Ctrl+Alt+I Invertovať farby
Ctrl+Alt+klávesy so šípkami Posunúť v smere klávesov so šípkami
Ctrl+Alt+R Zmeniť veľkosť šošovky
Kláves s logom systému Windows+ Esc Vypnúť Zväčšovacie sklo

 

Klávesové skratky programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Klávesová skratka Funkcia
Alt+Page Up Presunúť medzi programami zľava doprava.
Alt+Page Down Presunúť medzi programami sprava doľava.
Alt+Insert Prechádzať medzi programami v poradí, v akom boli spustené.
Alt+Home Zobraziť ponuku Štart.
Ctrl+Alt+Break Prepnúť medzi oknom a celou obrazovkou.
Ctrl+Alt+End Zobraziť dialógové okno Zabezpečenie systému Windows.
Alt+Delete Zobraziť systémovú ponuku.
Ctrl+Alt+znamienko mínus (-) na numerickej klávesnici Umiestniť kópiu aktívneho okna na strane klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesov Alt+PrtScn v lokálnom počítači).
Ctrl+Alt+znamienko plus (+) na numerickej klávesnici Umiestniť kópiu celej oblasti okna klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesu PrtScn v lokálnom počítači).
Ctrl+Alt+šípka doprava Prejsť z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípade, ak sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy vložené do iného (hostiteľského) programu.
Ctrl+Alt+šípka doľava Prejsť z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípade, ak sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy vložené do iného (hostiteľského) programu.

Poznámka

  • Klávesové skratky Ctrl+Alt+Break a Ctrl+Alt+End sú dostupné vo všetkých reláciách vzdialenej pracovnej plochy, dokonca aj keď je vzdialený počítač nastavený na rozpoznávanie klávesových skratiek systému Windows.

 

Klávesové skratky programu Skicár

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Skicár.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+N Vytvoriť nový obrázok
Ctrl+O Otvoriť existujúci obrázok
Ctrl+S Uložiť zmeny obrázka
F12 Uložiť obrázok ako nový súbor
Ctrl+P Tlač obrázka
Alt+F4 Zatvoriť obrázok a jeho okno programu Skicár
Ctrl+Z Vrátiť späť zmenu
Ctrl+Y Zopakovať zmenu
Ctrl+A Vybrať celý obrázok
Ctrl+X Vystrihnúť výber
Ctrl+C Kopírovať výber do Schránky
Ctrl+V Prilepiť výber zo Schránky
Šípka doprava Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel doprava
Šípka doľava Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel doľava
Šípka nadol Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel nadol
Šípka nahor Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel nahor
Esc Zrušiť výber
Odstrániť Odstrániť výber
Ctrl+B Nastaviť vybratý text ako tučný
Ctrl++ Zväčšiť hrúbku štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel
Ctrl+- Zmenšiť hrúbku štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel
Ctrl+I Nastaviť kurzívu ako formát vybratého textu
Ctrl+U Podčiarknuť vybratý text
Ctrl+E Otvoriť dialógové okno Vlastnosti
Ctrl+W Otvoriť dialógové okno Zmena veľkosti alebo skosenie
Ctrl+Page Up Priblížiť
Ctrl+Page Down Vzdialiť
F11 Zobraziť obrázok v režime celej obrazovky
Ctrl+R Zobraziť alebo skryť pravítko
Ctrl+G Zobraziť alebo skryť mriežku
F10 alebo Alt Zobraziť klávesové skratky
Shift+F10 Zobraziť aktuálnu kontextovú ponuku
F1 Otvoriť Pomocníka programu Skicár

 

Klávesové skratky programu WordPad

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program WordPad.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+N Vytvoriť nový dokument
Ctrl+O Otvoriť existujúci dokument
Ctrl+S Uložiť zmeny dokumentu
F12 Uložiť dokument ako nový súbor
Ctrl+P Tlač dokumentu
Alt+F4 Zavrieť program WordPad
Ctrl+Z Vrátiť späť zmenu
Ctrl+Y Zopakovať zmenu
Ctrl+A Vybrať celý dokument
Ctrl+X Vystrihnúť výber
Ctrl+C Kopírovať výber do Schránky
Ctrl+V Prilepiť výber zo Schránky
Ctrl+B Nastaviť vybratý text ako tučný
Ctrl+I Nastaviť kurzívu ako formát vybratého textu
Ctrl+U Podčiarknuť vybratý text
Ctrl+= Nastaviť vybratý text ako dolný index
Ctrl+Shift+= Nastaviť vybratý text ako horný index
Ctrl+L Zarovnať text vľavo
Ctrl+E Zarovnať text na stred
Ctrl+R Zarovnať text vpravo
Ctrl+J Napasovať text
Ctrl+1 Nastaviť jednoriadkové rozstupy
Ctrl+2 Nastaviť dvojriadkové rozstupy
Ctrl+5 Nastaviť rozstupy na 1,5 riadka
Ctrl+Shift+> Zväčšiť veľkosť písma
Ctrl+Shift+< Zmenšiť veľkosť písma
Ctrl+Shift+A Zmeniť znaky na kapitálky
Ctrl+Shift+L Zmeniť štýl odrážok
Ctrl+D Vložiť kresbu programu Microsoft Skicár
Ctrl+F Hľadať text v dokumente
F3 Nájsť najbližšiu inštanciu textu v dialógovom okne hľadania
Ctrl+H Nahradiť text v dokumente
Ctrl+šípka doľava Presunúť kurzor o jedno slovo doľava
Ctrl+šípka doprava Presunúť kurzor o jedno slovo doprava
Ctrl+šípka nahor Presunúť kurzor o riadok vyššie
Ctrl+šípka nadol Presunúť kurzor o riadok nižšie
Ctrl+Home Presunúť na začiatok dokumentu
Ctrl+End Presunúť na koniec dokumentu
Ctrl+Page Up Posunúť nahor o jednu stranu
Ctrl+Page Down Posunúť nadol o jednu stranu
Ctrl+Delete Odstrániť nasledujúce slovo
F10 Zobraziť klávesové skratky
Shift+F10 Zobraziť aktuálnu kontextovú ponuku
F1 Otvoriť Pomocníka programu WordPad

 

Klávesové skratky programu Kalkulačka

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Kalkulačka.

Klávesová skratka Funkcia
Alt+1 Prepnúť do režimu štandardnej kalkulačky
Alt+2 Prepnúť do režimu vedeckej kalkulačky
Alt+3 Prepnúť do režimu programátorskej kalkulačky
Alt+4 Prepnúť do režimu štatistickej kalkulačky
Ctrl+E Otvoriť výpočty dátumu
Ctrl+H Zapnúť alebo vypnúť históriu výpočtov
Ctrl+U Otvoriť prevod jednotiek
Alt+C Vypočítať alebo vyriešiť výpočty a pracovné hárky
F1 Otvoriť Pomocníka programu Kalkulačka
Ctrl+Q Stlačiť tlačidlo M-
Ctrl+P Stlačiť tlačidlo M+
Ctrl+M Stlačiť tlačidlo MS
Ctrl+R Stlačiť tlačidlo MR
Ctrl+L Stlačiť tlačidlo MC
% Stlačiť tlačidlo %
F9 Stlačiť tlačidlo +/–
/ Stlačiť tlačidlo /
* Stlačiť tlačidlo *
+ Stlačiť tlačidlo +
Stlačiť tlačidlo 
R Stlačiť tlačidlo 1/×
@ Stlačiť tlačidlo druhej odmocniny
0-9 Stlačiť číselné tlačidlá (0-9)
= Stlačiť tlačidlo =
. Stlačiť tlačidlo . (desatinná čiarka)
Backspace Stlačiť tlačidlo Backspace
Esc Stlačiť tlačidlo C
Del Stlačiť tlačidlo CE
Ctrl+Shift+D Vymazať históriu výpočtov
F2 Upraviť históriu výpočtov
Kláves so šípkou nahor Prechádzať históriou výpočtov smerom nahor
Kláves so šípkou nadol Prechádzať históriou výpočtov smerom nadol
Esc Zrušiť úpravu histórie výpočtov
Enter Prepočítať históriu výpočtov po vykonaní úprav
F3 Vybrať položku Stupne v režime vedeckej kalkulačky
F4 Vybrať položku Radiány v režime vedeckej kalkulačky
F5 Vybrať položku Grady v režime vedeckej kalkulačky
I Stlačiť tlačidlo Inv v režime vedeckej kalkulačky
D Stlačiť tlačidlo Mod v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+S Stlačiť tlačidlo sinh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+O Stlačiť tlačidlo cosh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+T Stlačiť tlačidlo tanh v režime vedeckej kalkulačky
( Stlačiť tlačidlo ( v režime vedeckej kalkulačky
) Stlačiť tlačidlo ) v režime vedeckej kalkulačky
N Stlačiť tlačidlo ln v režime vedeckej kalkulačky
; Stlačiť tlačidlo Int v režime vedeckej kalkulačky
S Stlačiť tlačidlo sin v režime vedeckej kalkulačky
O Stlačiť tlačidlo cos v režime vedeckej kalkulačky
T Stlačiť tlačidlo tan v režime vedeckej kalkulačky
M Stlačiť tlačidlo dms v režime vedeckej kalkulačky
P Stlačiť tlačidlo pí v režime vedeckej kalkulačky
V Stlačiť tlačidlo F-E v režime vedeckej kalkulačky
X Stlačiť tlačidlo Exp v režime vedeckej kalkulačky
Q Stlačiť tlačidlo x^2 v režime vedeckej kalkulačky
Y Stlačiť tlačidlo x^y v režime vedeckej kalkulačky
# Stlačiť tlačidlo x^3 v režime vedeckej kalkulačky
L Stlačiť tlačidlo log v režime vedeckej kalkulačky
! Stlačiť tlačidlo n! v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+Y Stlačiť tlačidlo y√x v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+B Stlačiť tlačidlo 3√x v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl+G Stlačiť tlačidlo 10x v režime vedeckej kalkulačky
F5 Vybrať položku Hex v režime programátorskej kalkulačky
F6 Vybrať položku Dec v režime programátorskej kalkulačky
F7 Vybrať položku Oct v režime programátorskej kalkulačky
F8 Vybrať položku Bin v režime programátorskej kalkulačky
F12 Vybrať položku Qword v režime programátorskej kalkulačky
F2 Vybrať položku Dword v režime programátorskej kalkulačky
F3 Vybrať položku Word v režime programátorskej kalkulačky
F4 Vybrať položku Byte v režime programátorskej kalkulačky
K Stlačiť tlačidlo RoR v režime programátorskej kalkulačky
J Stlačiť tlačidlo RoL v režime programátorskej kalkulačky
< Stlačiť tlačidlo Lsh v režime programátorskej kalkulačky
> Stlačiť tlačidlo Rsh v režime programátorskej kalkulačky
% Stlačiť tlačidlo Mod v režime programátorskej kalkulačky
( Stlačiť tlačidlo ( v režime programátorskej kalkulačky
) Stlačiť tlačidlo ) v režime programátorskej kalkulačky
| Stlačiť tlačidlo Or v režime programátorskej kalkulačky
^ Stlačiť tlačidlo Xor v režime programátorskej kalkulačky
~ Stlačiť tlačidlo Not v režime programátorskej kalkulačky
& Stlačiť tlačidlo And v režime programátorskej kalkulačky
A-F Stlačiť tlačidiel A-F v režime programátorskej kalkulačky
Medzerník Prepína bitovú hodnotu v režime programátorskej kalkulačky
A Stlačiť tlačidlo Average v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl+A Stlačiť tlačidlo Average Sq v režime štatistickej kalkulačky
S Stlačiť tlačidlo Sum v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl+S Stlačiť tlačidlo Sum Sq v režime štatistickej kalkulačky
T Stlačiť tlačidlo S.D. v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl+T Stlačiť tlačidlo Inv S.D. v režime štatistickej kalkulačky
D Stlačiť tlačidlo CAD v režime štatistickej kalkulačky

 

Klávesové skratky programu Windows Denník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Windows Denník.

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl+N Začať novú poznámku
Ctrl+O Otvoriť nedávno použitú poznámku
Ctrl+S Uložiť zmeny poznámky
Ctrl+Shift+V Presunúť poznámku do určeného priečinka
Ctrl+P Tlačiť poznámku
Alt+F4 Zatvoriť poznámku a jej okno v programe Denník
Ctrl+Z Vrátiť späť zmenu
Ctrl+Y Zopakovať zmenu
Ctrl+A Vybrať všetky položky na strane
Ctrl+X Vystrihnúť výber
Ctrl+C Kopírovať výber do Schránky
Ctrl+V Prilepiť výber zo Schránky
Esc Zrušiť výber
Delete Odstrániť výber
Ctrl+F Spustiť základné hľadanie
Ctrl+G Prejsť na stranu
F5 Aktualizovať výsledky hľadania
F5 Aktualizovať zoznam poznámok
F6 Prepnúť medzi zobrazením zoznamu poznámok a poznámky
Ctrl+Shift+C Zobraziť kontextovú ponuku pre hlavičky stĺpcov v zozname poznámok
F11 Zobraziť poznámku na celej obrazovke
F1 Otvoriť Pomocníka programu Denník

 

Klávesové skratky Zobrazovača súčasti Pomocník systému Windows

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre Zobrazovač súčasti Pomocník.

Klávesová skratka Funkcia
Alt+C Zobraziť obsah
Alt+N Zobraziť ponuku Nastavenie pripojenia
F10 Zobraziť ponuku Možnosti
Alt+šípka doľava Prejsť dozadu na predchádzajúcu zobrazenú tému
Alt+šípka doprava Prejsť dopredu na nasledujúcu (predchádzajúcu zobrazenú) tému
Alt+A Zobraziť stránku zákazníckej podpory
Alt+Home Zobraziť domovskú stránku Pomoc a technická podpora
Home Prejsť na začiatok témy
End Prejsť na koniec témy
Ctrl+F Hľadať aktuálnu tému
Ctrl+P Vytlačiť tému
F3 Presunúť kurzor do vyhľadávacieho poľa